Messenger

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nhã Nam – Bắc Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Nhã Nam – Bắc Giang gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nhã Nam – Bắc Giang
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Nhã Nam – Bắc Giang

+ Cho hàm số y = x^3 + 3x^2 + 2016 có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai:
A. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1; 2018)
B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị
C. Đồ thị đi qua điểm M(1; 2020)
D. Có tập xác định D = R/{2016}
+ Cho hàm số y = -x^4 – 2x^2 + 3 có đồ thị là 1 Parabol (P). Nhận xét nào sau đây về Parabol (P) là sai?

A. Có ba cực trị
B. Có đỉnh là điểm I(0; 3)
C. Có trục đối xứng là trục tung
D. Có đúng một điểm cực trị
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) -> +∞ khi x -> 2+ và lim f(x) -> -∞ khi x ->3-. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng
B. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là x = 2 và x = 3
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là y = 1 và y = 2

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment