Messenger

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang
Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang

+ Cho hàm số y = x^3 + 3x – 1
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
B. Hàm số luôn đồng biến trên R
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1)
D. Hàm số có hai điểm cực trị

+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 1
A. Hàm số có 1 điểm cực trị
B. Nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) và (0; 1)
C. Nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
+ Giá trị của tham số m để hàm số y = -2x^3 + 3mx^2 + 3x – 1 đạt cực tiểu tại x = 2 là:
A. không có
B. m = -7/4
C. m = 7/4
D. m < 2

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment