Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết học), nội dung kiểm tra thuộc chương lũy thừa, mũ và logarit, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

+ Cho a > 0, a ≠ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tập giá trị của hàm số y = loga x là khoảng (0; +∞)
B. Tập giá trị của hàm số y = a^x là tập R
C. Tập xác định của hàm số y = loga x là tập R
D. Tập xác định của hàm số y = a^x là R

+ Cho a > 0 và a > 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Có nghĩa với ∀x
B. loga xy = loga x.loga y
C. loga 1 = a và loga a = 0
D. loga x^n = n.loga x (x > 0,n ≠ 0)
+ Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. loga x > 0 khi x > 1
B. loga x < 0 khi 0 < x < 1
C. Đồ thị hàm số y = có tiệm cận ngang là trục hoành
D. Nếu 0 < x1 < x2 thì loga x1 < loga x2

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment