Messenger

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Thanh Hiền – Tiền Giang mã đề 127 gồm 3 trang với 25 câu trắc nghiệm), thời gian làm bài kiểm tra 45 phút (không kể thời gian giao đề), kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 29/01/2018, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3:

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang

+ Để tìm nguyên hàm của f(x) = x^2.ln(x + 2) thì nên:
A. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = x^2, dv = ln(x + 2)dx.
B. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = ln(x + 2).
C. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = ln(x + 2), dv = x^2.dx.
D. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = x^2.
+ Cho I = ∫(sinx)^4.cosx.dx . Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến, khi đó:
A. Đặt t = (sinx)^4.
B. Đặt t = sinx.
C. Đặt t = (sinx)^4.cosx.
D. Đặt t = cosx.

+ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 + 2x.cos2x – sin2x) + C
B. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 + 2x.cos2x + sin2x) + C
C. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 – 2x.cos2x – sin2x) + C
D. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 – 2x.cos2x – sin2x) + C

Tải đề

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment