Messenger

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trên toàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 6√2 là số hữu tỷ.
B. Phương trình x^2 + 7x – 2 = 0 có 2 nghiệm trái dấu.
C. 17 là số chẵn.
D. Phương trình x^2 + x + 7 = 0 có nghiệm.
+ Cho hàm số f(x) = |2x + 1| + |2x – 1| và g(x) = 2x^3 + 3x. Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
B. f(x) và g(x) đều là hàm số lẻ.
C. f(x) và g(x) đều là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

 

Categories Toán

Leave a Comment