Messenger

Tải về 5+ mẫu đơn khiếu nại sau đảm bảo 50% đòi được sự công bằng

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Taive.pro gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay.

Mẫu đơn xin khiếu nại được Taive.pro cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.

Chi tiết mẫu đơn xin khiếu nại:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..

2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….

3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại:

1. Người khiếu nại.

a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

2. Đối tượng bị khiếu nại.

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

3. Nội dung khiếu nại.

a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

6. Cam kết của người khiếu nại.

a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):

Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Tải về

Tải đầy đủ mẫu này tại ĐÂY

Leave a Comment