Messenger

【Tải về miễn phí】3 mẫu đơn tố cáo được sử dụng nhiều nhất 2018

Mẫu đơn tố cáo nhằm mục đích cho tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố cáo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố cáo, tố cáo ai, thông tin của người bị tố cáo…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn tố cáo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………. (1)

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: …………………………………………(2)

Nay tôi đề nghị: ………………………………………………………………………………………….. (3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tải về

Tải đầy đủ mẫu này tại ĐÂY

Leave a Comment