Messenger

Tải về 3+ Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng đảm bảo 100% Bí thư duyệt

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng được gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Trong phần nội dung, Đảng viên phải đưa ra được lý do tại sao muốn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày……tháng…….năm………

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:  – Đảng ủy……………………………………………………..

                 – Chi bộ.………………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………… – Chính thức ngày………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại:…………………………………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số……………./QĐ-UBND ngày……tháng…….năm…….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ“, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị chi bộ……………………….và Đảng ủy cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thuộc Đảng ủy

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải về

Tải đầy đủ mẫu này tại ĐÂY

Leave a Comment